วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

11. การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

สรุป
การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการปฎิบัติงานที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานกำหนดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าจะดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์
จุดประสงค์
1. มุ่งให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงาน
2. รายงานทางการเงิน
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
องค์ประกอบ
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม Control Environment
2. การประเมินความเสี่ยง Risk Assessment
3. กิจกรรมการควบคุม Control Activities
4. สารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication
5. การติดตามผล Monitoring
แบบรายงาน
1. แบบ ปอ.1 รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหัวหน้าหน่วยงาน
2. แบบ ปอ. 2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
3. แบบ ปอ.3 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
4. แบบติดตาม-ปอ.3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
5. แบบ ปส. รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในโดย
ผู้ตรวจสอบภายใน
การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) Control Self-Assessment
ปย.1 - ปย.2 - ปอ.2 - ปอ.3 - ปอ.1
ย่อย เมิน เพิ่ม ปรับ รับรอง
1. ประเมิน 5 องค์ประกอบ ลงในแบบ ปย.1
2. ประเมิน กระบวนการปฏิบัติในแบบ ปย.2
3. ประมวล ปย.1 +เพิ่มเติม ลงใน ปอ.2
4. สรุปวิเคราะห์ ปย.2 ปรับปรุงลงในแบบ ปอ.3
5. จัดทำหนังสือรับรองประเมินการควบคุมภายใน ลงในปอ.1 รายงาน เขตและสตง.โดยตรง ภายใน 90 วัน หลังวันสิ้นปีงบประมาณ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น