วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

READ ALOUD THAILAND

ถอดรหัสเสียง Phoneme
(Phonemic awareness )
เนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล ให้มีการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคม ASEAN ๘๐% ของนักเรียนทั้งประเทศ พูดภาษาอังกฤษได้ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘  เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยจัดให้มีครูสอนภาษาเพียงพอในทุกห้องเรียน ซึ่ง ศธ.จัดหาครูหรืออาสาสมัครเจ้าของภาษา (Native Speakers) เพื่อให้การสอนภาษาอังกฤษมีคุณภาพ มีสำเนียงที่ถูกต้อง เน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
         วันที่ 16-17 กันยายน 2555  ทางสมป.ให้โรงเรียนจัดผู้บริหารและครูจำนวน 7 คนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษตามโครงการ READ ALOUD THAILAND  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร อินทิรา ศรีประสิทธิ์ ผู้อำนวยการคลินิคหมอภาษาอังกฤษ และคณะ เป็นวิทยากร 
              ดร อินทิรา ศรีประสิทธิ์
ได้ก่อตั้ง
มูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning Foundation) ที่มีภารกิจ ในการส่งเสริมงานวิจัย และ กิจกรรมที่นำมาซึ่งนวัตกรรมในการเรียนรู้ และการเรียนการสอนที่จะทำให้คนไทย เก่งภาษาอังกฤษเพื่อจะได้ไม่เสียเปรียบในเวทีแข่งขันนานาชาติ ถือว่าเป็นองค์กรเดียวในประเทศไทยที่ส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษในแนวทฤษฎี ใหม่

         การสอนฟังด้วยการถอดรหัสเสียงเป็นตัวอักษร สอนอ่านด้วยการถอดรหัสตัวอักษรให้เป็นเสียง
ข้อมูลพื้นฐาน
คนไทยไม่ได้ถูกสอนให้รู้จักเสียงสั้น ของพยัญชนะและสระ A B C ฯลฯ เป็นชื่ออักษรและไม่ใช่เสียง
ภาษาอังกฤษมีหน่วยเสียงรวม 42-44 เสียง
Phoneme =หน่วยเสียงที่เล้กที่สุดของเสียง โฟนิม รวมกัน เป็นพยางค์ (syllable)และพยางค์รวมเป็นคำ (word)ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://bit.ly/OvwGcz


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น