วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Read Aloud Thailand Traning 19 ตุลาคม 2555


การอ่านที่บกพร่องผู้มีปัญหาต้องได้รับการสอนเสริมกระบวน การสอนอ่านที่มีองค์ประกอบ  5 อย่าง และที่สำคัญที่สุดก็ คือต้องทำตามขั้นตอนจาก ล่างไป บน (bottom-up) ตามภาพด้านล่าง   นี้องค์ประกอบ 5 อย่างมีดัง นี้
1. Phonemic awareness -  ความสามารถในการได้ยิน รับรู้ และ แยกแยะหน่วยเสียง(phonemes) ต่างๆของภาษาอังกฤษได้ ตลอดจนสามารถควบคุมการใช้ (manipulate) หน่วยเสียงของบทพูด (speech sounds)  ที่ประกอบเป็นพยางค์(syllables) และคำ(words)
2. Phonics - องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างตัวอักษรกับ เสียง ( letters-sound correspondence)
3. Fluency Instruction - กลยุทธ์การสอนอ่านให้คล่อง
4. Vocabulary - กลยุทธ์การสอนคำศัพท์
5. Comprehension strategies - กลยุทธ์การสอนความเข้าใจในบทอ่าน

อ่านเพิ่มเติมที่ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=459300http://www.oknation.net/blog/print.php?id=459300

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น